Przedszkole nr 2 „Tajemniczy Ogród” we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole2.edu.wroclaw.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. .
– brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
– część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
– dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
– brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych,
– niepoprawny kontrast pomiędzy kolorem tekstu i/lub linków a kolorem tła.

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2020-10-19
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Otremba,
agnieszka.otremba@wroclawskaedukacja.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 717986776.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek

Siedziba Przedszkola nr 2 „Tajemniczy Ogród” we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy Walerego Sławka 5 we Wrocławiu nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Przedszkole nr 2 to kameralna placówka mieszcząca się w budynku starej poniemieckiej wilii. Do budynku prowadzi jedno wejście główne z werandą i schodami, drugie wejście ze schodami jako ewakuacyjne oraz wejście z parteru od zaplecza i pomieszczeń administracyjnych oraz kuchennych. Budynek otacza duży ogród. Teren przedszkola jest ogrodzony z jednej strony częściowo płotem typu: betonowe przęsła , częściowo siatką z drugiej strony płotem metalowym. Są dwa wejścia, jedna bramka ze schodkami, druga ze zjazdem dla wózków i rowerów. Przed budynkiem znajduje się chodnik i droga dla samochodów. Budynek jest 2 piętrowy. Do dwóch sal przedszkolnych i jednej łazienki prowadzą schody.
Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Data publikacji strony: 2020-07-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-26