Pedagog specjalny- Arleta Żarczyńska

Godziny pracy: czwartek 10:30-15:30

piątek 7:30- 14:00

konsultacje: piątek 6:30-7:30

arlzar7425@edu.wroclaw.pl

W przedszkolu prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe, z wykorzystaniem m.in. elementów TUS, integracji sensorycznej, terapii ręki.

Zadaniami pedagoga specjalnego (realizowanymi we współpracy z nauczycielami, innymi specjalistami, rodzicami) są m.in.:

a) prowadzenie działań związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;

b) rekomendowanie dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

c) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów;

d) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.